zaterdag 22 maart 2014

Mijn boerendata 2

Vrijdag lichtte ik hier toe dat ik geinteresseerd ben geraakt in de eigendom van data. Zijn die van de boeren of hun toeleveranciers en afnemers? Hoe delen we die in de wereld van big data?
Hier een voorbeeld van hoe dat in het contract staat van een laboratorium dat monsters van boerengrond onderzoekt:
Het laboratorium "behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) voor in de meest uime zin en in de meest volledige omvang." Volgt een verwijzing naar artikel 10 van de auteurswet en "Opdrachtgever erkent dat [het laboratorium] ter zake rechthebbende is".
Wel heeft de boer het "recht de door [het laboratorium] geleverde producten en diensten aan te wenden voor eigen gebruik. Uitgebrachte rapporten mogen door opdrachtgever slechts met de naam van [het laboratorium] worden gepubliceerd. Ieder ander gebruik (daaronder begrepen reclame-uitingen) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming".

Hier mag de boer dus meer dan in het geval van het accountantsbureau waar ik het vrijdag over had. Maar ook het laboratorium krijgt rechten om zaken te gaan doen met de verzamelde data: het laboratorium "behoudt zich het recht voor de in het kader van de uitvoering van een opdracht vergaarde kennis, gegevens en ervaring voor andere doeleinden te gebruiken en de monsters te gebruiken voor ander onderzoek, mits de anonimiteit van opdrachtgever is gewaarborgd". 

Dat maakt het dus mogelijk een tabel over de bodemtoestand van de provincie te verkopen (of een kaartje, maar dat tast misschien de anonimiteitsafspraak aan) aan het waterschap of milieu-onderzoekers. Dat hoeft niet slecht te zijn voor de landbouw, en als er maar genoeg concurrentie is tussen die laboratoria: dan worden daarmee geen overwinsten gemaakt maar kan de prijs voor de grondmonsters lager liggen omdat ze gesponsord wordt door de dataverkoop.

Blijf benieuwd naar andere voorbeelden. In de VS is er discussie over combines die de oogstdata real time door zouden sturen naar de John Deeres en Monsanto's van deze wereld. Net als melkrobots hun data naar de fabrikant sturen. Tijd voor crowd-research: Wat zou er in dat type contracten staan ?

Misschien wel een bepaling zoals bij het laboratorium "partijen verbinden zich jegens elkaar tot volledige geheimhouding van alles wat hen ter kennis komt (op welke wijze dan ook) met betrekking tot de opdracht in meest brede zin."

Een reactie posten