maandag 27 januari 2014

goedkope arbeidsimmigranten


Concurrentie van en tussen goedkope arbeidskrachten uit het buitenland is al heel oud. Zeeland 22.4, een uitgave van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, bevatte een papier over een plezierreisje van het Amsterdamse gezelschap Semper Idem naar Zeeland. We schrijven 1773 en toen ging het om immigratie-arbeid van Belgen en Duitsers:
"Wij hadden gaarne een tourtje gedaan naar Crabbendijk, leggende op den zuidoostelijken hoek van 't eiland, wijl men niet verre van daar bezig was een zeer groot stuk land in te dijken. Onder het volk dat op 2000 menschen begroot wierd, was onlangs een opstand geweest tusschen de Vlamingers en de Oostfriesen. De Vlamingers namelijk werkten voor minder dagloon als de Oostfriesen, 't welk de laatsten zoo euvel namen dat zij al de Vlamingen verdreven, in welk tumult ook eenige gekwetst en gedoot werden. Hierop wierd terstond een detachement van 120 soldaten uit Bergen op Zoom afgezonden die den opstand stilden. Men dankte al de Oostfriesen af, en stelde een boete van f 50 indien een der werkbaasen weder Oostfriesen in zijn dienst nam. Een der voornaamste belhamels is gegeseld, gebrandmerkt en gebannen".

Bron: Hanneke Ronnes en Lotte van der Voort: "Wij zagen hier aan 't strand twee Zeeuwsche meisjes" - Reisverslag van het achttiende -eeuwse Amsterdamse gezelschap Semper Idem". in Zeeland 22.4
Een reactie posten