donderdag 4 januari 2018

Model Melkveehouders

Ook uit 2017 is het proefschrift van Gerlinda S. Samson. Zij promoveerde in oktober in Wageningen op haar pogingen om het gedrag van Nederlandse melkveehouders goed in modellen weer te geven. Zodat landbouw(-milieu)beleid kan worden doorgerekend.

Het proefschrift komt tot het inzicht dat onder tal van verschillende beleidsomgevingen in afgelopen jaren (wel/niet quota, mestwetgeving) boeren consistent waren in hun gedrag. Actieve melkveehouders met een wens om ook in de toekomst te boeren zetten consistent in op een expansiestrategie in de vorm van schaalvergroting, in aantallen dieren en in oppervlakte. Dat geldt zowel intensievere als extensievere bedrijven. En of grond nu duur is en er forse investeringen nodig zijn of niet. Mestafzetkosten doen er tot nu toe niet veel toe, wel veebezettingseisen of uitrijnormen.
Wat niet meteen wil zeggen dat beleid niet effectief is, maar wel dat het niet in staat is geweest de strategie van boeren wezenlijk te veranderen (en dat was wellicht ook niet de bedoeling).

G.S. Samson: Agri-environmental policies and dutch dairy farmers' resposnses. Academisch proefschrift Wageningen Universiteit 2017.

Geen opmerkingen: